กระเพาะอาหารจากเชื้อ H. pyrori ช่วยส่งเสริมการทำงาน